Select Page

XVII Графичка изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (15 – 31 мај 1986);
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (јуни 1986);
Музеј и завод, Штип (јуни 1986);
Уметничка галерија, Куманово (јуни 1986)

 

Учесници: Андреевски Сергеј, Аџигоговски Раде, Беќаровски Насо, Биков Драган, Блажевски Трајче, Вујисиќ Лидија, Вујисиќ Мирко, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Гештаковска Цветковска Нина, Давидовски Мирко, Јакимовски Зоран, Костов Васил, Крмов Томислав, Крстевски Гроздан, Малиданов Димитар, Милјаноски Доне, Наумовски Вангел, Силјан Виолета, Силјановски Симеон, Струмениковски Ранко, Ташковски Васко, Томиќ Радевска Дијана, Тренковски Лок Славко, Филиповски Ацо, Цветков Венко

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟