Select Page

Современа чехословачка уметност (од збирките на Музејот на современата уметност – Скопје)

Современа чехословачка уметност (од збирките на Музејот на современата уметност – Скопје)
Групна изложба

Текст: Захаринка Алексоска Бачева

Музеј на современата уметност, Скопје

02.03 – 09.04.1990

 

(more…)

Билтен 3 – 4 / Bulletin 3 – 4

Билтен 3 – 4 / Bulletin 3 – 4
Билтен (1965 – 1976, публикација) / Bulletin (1965 – 1976, publication)

Одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of contemporary art, Skopje
1976

(more…)

Подарени дела / Oeuvres donnees

Подарени дела / Oeuvres donnees
С.Р. Чехословачка, Д.Р. Германија / Tchécoslovaquie, R. D. Allemande

Музеј на современата уметност, Скопје (Салон: Ѓуро Салај 34) / Musée d’art contemporain, Skopje (Salon: Gjuro Salaj 34)

22.03 – 02.04.1968

(more…)