Select Page

Кој настан, личност, дело?

Кој настан, личност, дело?
Традиционална анкета на „Нова Македонија“
Автор: не е наведен; изјави: Викторија Васева Димеска, Драган Бошнаковски, Миле Корубин, Коста Хаџи Антоновски, Јован Стефановски – Жан

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.01.1994
(more…)

Македонска архитектура / Macedonian Architecture

Македонска архитектура / Macedonian Architecture
Групна изложба / Group exhibition
Текстови: Славко Брезоски, Крум Томовски, Борис Чипан, Душко Пецовски, Живко Поповски / Texts: Slavko Brezoski, Krum Tomovski, Boris Cipan, Dusko Pecovski, Zivko Popovski

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
1974
(more…)