Select Page

Конекции во колекциите / Connessioni tra collezioni / Connections in the collections

Конекции во колекциите – италијанско-македонски паралели / Connessioni tra collezioni – Parallelismi Italo-Macedoni / Connections in the collections – Italian-Macedonian
Групна изложба / Mostra collettiva / Group exhibition
Текст: Карло Ромео, Рикардо Пасони, Бојана Јанева Шемова /  Testo / Text: Carlo Romeo, Riccardo Passoni, Bojana Janeva Shemova

Музеј на современата уметност, Скопје / Museo d’Arte Contemporanea di Skopje / Museum of Contemporary Art, Skopje
27. 09. 2018 – 25. 02. 2019
(more…)

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection
Групна изложба, публикација / Group exhibition, publication

Куратор и текст: Благоја Варошанец / Curator and text: Blagoja Varosanec

 

МСУ, Скопје / MoCA, Skopje
14.09 – 14.10.2018

(more…)

Геометриска апстракција и оп-арт / Geometrical abstraction and op art

Геометриска апстракција и оп-арт / Geometrical abstraction and op art
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Захаринка Алексоска Бачева, Марика Бочварова Плавевска / Text: Zaharinka Aleksoska Baceva, Marika Bocvarova Plavevska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Ноември – декември 2004 / November – December 2004

(more…)

Современа италијанска уметност

Современа италијанска уметност
(Од збирките на МСУ Скопје)

Текст: Захаринка Алексоска Бачева

Музеј на современата уметност, Скопје
Март – април 1988

 

 

(more…)