Select Page

Ликовната уметност на НСР Албанија

Ликовната уметност на НСР Албанија
Осврт (кон изложбата на уметници од НСР Албанија, МСУ Скопје, октомври – декември 1978)
Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Комунист, Скопје
08.12.1978

(more…)

Ликовната уметност на СНР Албанија / Artët Figurative të RPS te Shqipërisë / Ликовна уметност СНР Албаније

Ликовната уметност на СНР Албанија / Artеt Figurative të RPS te Shqipërisë / Ликовна уметност СНР Албаније
Групна изложба / Еkspozitë grupore

Текст: Пајазит Нуши / Tekst: Pajazit Nushi

Музеј на современата уметност, Скопје / Muzeu i Artit Bashkëkohor, Skopje / Музеј савремене уметности, Скопје
Октомври – декември 1978 / Tetor të dhjetorit 1978 / Октобар – децембар 1978

(more…)