Select Page

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Значењето и улогата на образовната и културно-педагошката дејност на Музејот на современата уметност „Скопје“ од Скопје

Значењето и улогата на образовната и културно-педагошката дејност на Музејот на современата уметност „Скопје“ од Скопје
Напис

Автор: Драгољуб Богоевиќ

 

Објавен во Ликовна уметност бр.7 (стр.79-82), Скопје

1980

(more…)

Скопје 63 низ ликовни творби

Скопје 63 низ ликовни творби
Напис

Автор: О.Спирковска; изјави: Драгољуб Богојевиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
16.07.1965

(more…)