Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Големото стакло бр. 3 / The Large Glass N° 3

Големото стакло бр. 3 / The Large Glass N° 3
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1996

(more…)

Лидија Цаковиќ / Lidija Cakovic

Лидија Цаковиќ / Lidija Cakovic
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Валентин Димановски / Text: Valentin Dimanovski

Скопје / Skopje

12.11 – 20.11.1995

 

(more…)

26. Графичка изложба на ДЛУМ / 26. Graphics exhibition of MAFA

26. Графичка изложба на ДЛУМ / 26. Graphics exhibition of MAFA
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Валентино Димитровски / Text: Valentino Dimitrovski

Салон на НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје (31 мај – 15 јуни 1995); Уметничка галерија, Куманово; Музеј и завод, Штип; Уметничка галерија, Битола (Јуни – јули 1995) /
Hall of NUb “St. Klement Ohridski”, Skopje (31 may – 15 june 1995); Art Gallery, Kumanovo; Museum and Institute, Stip; Art Gallery, Bitola (June – July 1995)

(more…)