Select Page

Озарување на местото

Озарување на местото
Групна изложба во јавен простор

Кураторка: Соња Абаџиева

Централно градско подрачје, Скопје

21 април 2001

(more…)

Група 77

Група 77
Изложба
Димитар Кочевски – Мичо, Илија Кочовски, Свето Манев
Текстови: Лиљана Христова

Уметничка галерија, Битола
2001 (?)

(more…)

NO/YES

NO/YES 
Интернационален симпозиум, изложба / International symposium, exhibition

Организација: Елементи / Organisation: Elementi

Куратор и текст: Биљана Петровска Исијанин / Curator and text: Biljana Petrovska Isijanin

Битола / Bitola
15 – 30.06.2000

(more…)

Томе Аџиевски – Скулптури

Томе Аџиевски – Скулптури
Самостојна изложба

Текст: Бојан Иванов

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
8 – 24 октомври 1988

 

 

(more…)

Владимир Георгиевски / Vladimir Georgievski

Владимир Георгиевски / Vladimir Georgievski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ефтим Клетников / Text: Eftim Kletnikov

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

10 – 25.05.1983

(more…)