Select Page

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Културата е изворот на моќта

Културата е изворот на моќта
Осврт кон зборникот на текстови „Балканот како метафора: меѓу глобализацијата и фрагментацијата” на Душан Бијелиќ во издание на „Мит прес”

Автор: не е наведен

Објавен во Македонско дело, Скопје

26.07.2002

(more…)

Опасни врски

Опасни врски

Критички осврт

Автор: Сашо Талевски

Македонско дело, Скопје

19.04.2002

 

(more…)

Кој сум јас?

Кој сум јас?

Осврт

Сашо Талевски

Македонско дело, Скопје

12.04.2002

 

(more…)

Раскажување приказни

Раскажување приказни
Напис
Автор: С(ашо) Т(алевски)

Објавени текстови од Славица Јанешлиева

Македонско дело, Скопје, бр. 419
09.11.2001

 

(more…)

Кон она што не се гледа

Кон она што не се гледа
Интервју со Станко Павлески

Автор: Драгица Христова

Објавенo во Македонско дело, Скопје
27.03. 1997

(more…)