Select Page

Маја Рауник-Кирков, продекан на Педагошки во Скопје: Не знам каде на Запад го има ова – „Родителите дома да ви постават задачи“!

Маја Рауник-Кирков, продекан на Педагошки во Скопје: Не знам каде на Запад го има ова – „Родителите дома да ви постават задачи“!
Интервју
Автор: Сребра Ѓорѓијевска

Објавено на fakulteti.mk
14.01.2019

(more…)

Регионална конференција за архивирањето во културниот и граѓански сектор во Македонија

Регионална конференција за архивирањето во културниот и граѓански сектор во Македонија
Напис
Автор: не е наведен; цитати: Зоран Петровски, Анита Ивковиќ, Илина Јакимовска
Објавен на telegraf.mk
23.12.2016
(more…)

Архи.тек 06 (Тема 06: Предели)

Архи.тек 06 (Тема 06: Предели)

Бeсплатна месечна публикација

Издавач: Архитектонски факултет Скопје, УКИМ

Уредници: Владо Данаилов, Мила Димитровска

Ноември 2016

(more…)

4Tuned Cities / Синхронизирани градови

4Tuned Cities / Синхронизирани градови
Фестивал на независен филм и визуелни уметности / Independent Film & Visual Art Festival
Организација: Локомотива – Центар за нови инцијативи во уметноста и културата / Organized by: Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture
Скопје (Мала станица, ФДУ, ЦК) / Skopje (Mala stanica, FDU, CK)
15-18.12.2010
(more…)