Select Page

Јана Куновска / Jana Kunovska
Cамостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Валентино Димитровски  / Text: Valentino Dimitrovski

Културно-информативен центар, Скопје / Culture and Information Center, Skopje

10 – 21.05.1995

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟