Select Page

Препознавање 2 / Recognition 2
Групна изложба / Group exhibition

Учесници: Цветановска М. Марина, Тренчевски Далибор, Божурска Кристина / Participants: Cvetanovska M. Marina, Trencevski Dalibor, Bozurska Kristina

Текст: Биљана Грковиќ, Гоце Божурски / Text: Goce Bozurski

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Јуни 2011 / June 2011

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟