Select Page

Пештера / Cave
Самостојна изложба / Solo exhibition
Игор Сековски / Igor Sekovski
Текст: Марика Бочварова Плавевска / Text: Marika Bocvarova Plavevska

Младински културен центар Скопје / Youth Cultural Centre Skopje
1998

 

Каталог / Catalogue
PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟