Select Page

Петре Николоски / Petre Nikoloski
Самостојна изложба (објекти од циклусот „Простори”) / Solo exhibition (objects from de cycle „Spaces”)

Текст: Мирослав Поповиќ / Text: Miroslav Popovic

 

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
19.10 – 02.11.1989

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟