Select Page

НОБ и револуцијата во ликовните дела
Групна изложба по повод XI Конгрес на СКЈ

Дом на ЈНА, Скојпе
13.06 – 15.07-1978

 

 

>>> Илија Аризанов, Тане Атанасовски Гарски, Исени Реџаи, Димитар Манев

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟