Select Page

Кристина Божурска / Kristina Bozurska
Самостојна изложба / Solo exhibition

НУ Национална галерија на Македонија – Мултимедијален центар „Мала станица“, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Multimedia center Mala Stanica, Skopje
18 – 31 декември 2009 / 18 – 31 December 2009

 

Текст: Ана Франговска Стојановска / Text: Ana Frangovska Stojanovska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟