Select Page

Изложба слика у Скопљу
Напис [за Втората скопска изложба (26. 10 – 10. 11. 1940), организирана од „Јефимија” во која излагале Томо Владимирски, Лазар Личеноски, Василије Поповиќ – Цицо, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Љубомир (Анѓелковиќ) Белогаски]
Aвтор: непознат
Скопски гласник, стр. 4
26. 10. 1940
Дигиталната верзија засега е недостапна / The digital version is currently unavailable

слични содржини ☟☟☟☟