Select Page

Златото во лицето на татко ми Нестор го преточив во книга
Напис

Автор: Катерина Богоева

Објавен во Утрински весник, Скопје

Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Напис: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟