Select Page

Екстензија на кадарот / Extension of the frame
Нова македонска фотографија / New macedonian photography
Концепција и текст: Соња Абаџиева / Concept and text: Sonja Abadzieva

 

Уметничка галерија Битола / Art Gallery Bitolа
27.05.1998

 

Учесници: Елизабета Аврамовска, Томе Аџиевски, Жанета Вангели, Роберт Јанкулоски, Благоја Маневски, Нада Прља, Славчо Соколовски, Александар Станковски, Игор Тошевски /
Participants: Elizabeta Avramovska, Tome Adzievski, Zaneta Vangeli, Robert Jankuloski, Blagoja Manevski, Nada Prlja, Slavco Sokolovski, Aleksandar Stankovski, Igor Toshevski

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

Фото галерија ☟

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)