Select Page

Добри Стојановиќ
Самостојна изложба

Текст: Јожев Ач, НИН, Милиќ М. Јагодински, Stephane Rey, Paul Caso

 

Центар за култура и информации, Скопје (17 – 26.02.1975) / Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (28.02 – 07.03.1975) / Уметничка галерија, Куманово (9 – 18.03.1975) / Работнички универзитет, Струмица (20 – 31.03.1975)

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟