Select Page

ДЛУМ Цртеж ’85
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (12 – 28 декември 1985);

Уметничка галерија, Куманово (јануари 1986);

Музеј и завод, Штип (јануари 1986)

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Анастасов Родољуб, Анѓушев Пано, Аџигоговски Раде, Аџиевски Томе, Блажевски Трајче, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Бошале Јана, Бошковски Т. Јозо, Бундовски Томе, Василев Васил, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Гештаковска Цветковска Нина, Гилевски Паскал, Дончевски Мирко, Дракулевски Петар, Ѓорѓиев Филип, Ѓорчески Владимирчо, Ефремов Кирил, Зафирова Сузана, Ивановски Менде Методија, Исаиловски Димче, Јакимовски Зоран, Јакшиќ Бранко, Јанкуловски Мице, Јанкулоски Александар Цане, Карагонов Зоран, Костов Васил, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Гроздан, Кузмановски Павле, Малиданов Димитар, Манев Свето, Маневски Стефан, Манески Томе, Матевски Рисимкин Трајко, Милјаноски Доне, Митриќески Игор, Настевски Александар, Несторовски Васко, Павлески Владо, Павлески Станко, Павловски Мите, Петров Ангел, Петровски Моцо Момчило, Попов Александар, Ристески Александар, Силјановски Симеон, Стојчевски Димитар, Талевски Борислав, Ташовски Вело, Темкова Ана, Томиќ Радевска Дијана, Тошевски Трајко, Тренковски Лок Славко, Филовски Боби Слободан, Хаџи Митров Зафир, Хаџи Николов Стефан, Чауле Виолета, Шемов Симон

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟