Select Page

Белешки од киоскот за цигари и весници / Notes from the Newsagent’s
Самостојна изложба (дел од проектот „Слевање на маргините”) / Solo exhibition (part of the project “Confluent margins”)

Миле Ничевски / Mile Nicevski
Текст: Маја Чанкуловска / Text: Maja Cankulovska

Културен центар Точка, Скопје / Cultural Center Tocka, Skopje

Ноември 2004 / November 2004

 

Каталог/ Catalogue: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟